Her var det hek­tisk los­se- og laste­ak­ti­vi­tet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy 

Nyheter

I dag pre­sen­te­rer vi to bil­der fra Svel­gen i au­gust 1989. Bil­de­ne var brukt i en re­por­ta­sje i Fjor­de­nes Tidende, fra Brem­an­ger Smel­te­verk. Der blei det for­talt om hek­tisk los­se- og laste­ak­ti­vi­tet på kaia ved smel­te­ver­ket. Da avi­sa var der, klappa en 3.500-tonner re­gist­rert i Kyp­ros til kai, og skips­agent Stei­nar Ig­land (t.h.) fra fir­ma K. Jansen i Flo­rø var på plass og møt­te den tys­ke kap­tei­nen på las­te­bå­ten. «Lau­ra He­le­na» kom rett fra Por­tu­gal med 3.000 tonn kvarts til smel­te­ver­ket i Svel­gen.


Skips­agent Stei­nar Ig­land stod klar og venta på kai­kan­ten da «Lau­ra He­le­ne» klappa til kai ved Brem­an­ger Smel­te­verk. Sam­men med kap­tei­nen skul­le agen­ten gå gjen­nom de for­mel­le pa­pi­re­ne og det prak­tis­ke i for­bin­del­se med an­løp og los­sing. Fir­ma K. Jansen blei etab­lert i 1917, og har så­le­des lan­ge tra­di­sjo­ner i Flo­rø. Av­de­lings­kon­tor i Svel­gen blei opp­ret­ta i 1967, iføl­ge ar­tik­ke­len i Fj.T. fra au­gust 1989. Fir­ma­et er frem­de­les i full sving fra sin base i Flo­rø, og på nett­si­de­ne de­res le­ser vi at de nå har 14 an­sat­te, in­klu­dert seks skips­agen­ter. K. Jansen til­byr et vidt spek­ter av tje­nes­ter for ship­ping- og off­shore­in­du­stri­en.

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.