Tilbodet startar i dag

Opprettar støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom som treng nokon å snakke med

Vestland fylkeskommune opprettar no eit lågterskel tilbod, der dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Vestland fylkeskommune opprettar no eit lågterskel tilbod, der dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.  Foto: Vestland fylkeskommune

Nyheter

Landet vårt er inne i ein krisesituasjon, og når skular er stengt og lærlingar blir permittert, kan dette påverke elevar og lærlingar si psykiske helse på forskjellige måtar, skriv fylkeskommunen.

Ungdom utanfor opplæring får heller ikkje den oppfølginga dei normalt ville mottatt.

– Det kan oppstå ekstra behov for å snakke med nokon om dette. I Vestland fylkeskommune vert det derfor oppretta eit lågterskel tilbod, der ein kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Elevar, lærlingar, ungdom under oppfølging av Oppfølgingstenesta og deira føresette kan ringe denne telefonen, og ein kan ringe anonymt, understrekar fylkeskommunen. Dei som tek telefonen kan ikkje spore kven som ringer.

Ein kan snakke om det meste, om ein for nokon å snakke med om uro, bekymringar, einsemd, vanskelege tankar og kjensler.

Den som ringer vil bli møtt av fagpersonar med psykologisk kompetanse med erfaring frå arbeid med ungdom og unge vaksne. Fylkskommunen samarbeider med skular, opplæringskontor, rettleiingstenesta, elev- og lærlingombodet.

Dersom nokon treng hjelp som inneber vidare oppfølging, vil fylkeskommunen trenge samtykke til dette,og ein kan då ikkje vere anonym lenger.