Saka om turløypa går til settefylkesmann

Etter at Fylkesmannen klaga på Skavøypoll idrettslag sitt prosjekt med å ferdigstille turløypa rundt Polljavatnet, behandla klagenemda i Kinn kommune saka og gjekk mot fylkesmannen si avgjerd. No er saka sendt til settefylkesmannen for endeleg handsaming.

Ny runde: Det blir enda ei runde med forhandlingar for Skavøypoll idrettslag og deira ønske om å utvide turløypa rundt Polljavatnet.  Foto: Privat

Nyheter

Det var Måløy24 som fyrst omtala saka.

Klagenemnda i Kinn tok ikke Fylkesmannen si klage på utbygging av turløypa ved Dalsneset i Deknepollen til følge etter synfaringa dei hadde i juni. No har Fylkesmannen kome med sitt svar:

«Fylkesmannen kan ikke se at det har kommet frem nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å trekke klagen vår. Med henvisning til rundskriv T-6/96 Miljøverndepartementet ber vi om at departementet oppnevner settefylkesmann for behandling av saken. Fylkesmannen i Vestland sender saksdokumentene direkte til settefylkesmannen etter oppnevning.»


Forkastet klagen, mener den populære turløypa bør få utvides som planlagt

Klagenemda i Kinn tok ikke Fylkesmannens klage på utbygging av turløypa ved Dalsneset i Deknepollen til følge etter dagens synfaring og påfølgende saksbehandling.


Saka går derfor vidare til settefylkesmann i Rogaland.