Dette spesielle skipet gjestet havna rundt 1950

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågsøy/Kinn: Tro­lig er det­te bil­det tatt rundt 1950. Vi ser at be­byg­gel­sen i Mål­øy er be­skje­den i for­hold til i dag. Det ser ut som om Gate 2 er bygd, men len­ger opp­over i byg­da rek­ker ikke vei­net­tet. Vi ser om­rå­det fra Midt­gård i sør og nord­over til Got­te­berg. Så langt vi har fun­net ut er det sto­re ski­pet på hav­na i Mål­øy LST 3518 Suvla fra bri­tis­ke Royal Navy. Det er et «Lan­ding Ship, Tank», el­ler «Tank Lan­ding Ship». Dis­se ski­pe­ne blei ut­vik­la un­der and­re ver­dens­krig for å frakte tanks, kjø­re­tøy, last og land­gangs­trop­per. De had­de en stor baug­port som blei åpna med en ramp, slik at de kun­ne set­te kjø­re­tøy og trop­per di­rek­te på land, uten å være av­hen­gig av en kai å leg­ge til ved.