Husker du dette flotte huset?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

► Vågs­øy/Kinn: Det­te er Solheim, den gam­le My­re­strand-ei­en­dom­men i Gate 1 i Mål­øy. Den til­hør­te opp­rin­ne­lig kjøp­mann Ulf Lem (1860-1934). Han kjøp­te den i 1887 og bygde sjø­hus, damp­skips­kai og et her­ska­pe­lig bo­lig­hus. An­nek­set ved si­den av blei bygd rundt 1870. Ulf Lem drev damp­skips­eks­pe­di­sjon, fis­ke­eks­port, tre­last­han­del, salt­han­del og kull­han­del, men gikk kon­kurs i 1920-åra. Ban­ken kjøp­te Solheim på tvangs­auk­sjon i 1927, og solg­te den vi­de­re til Jakob My­re­strand i 1928. Nes­ten alle de gam­le My­re­strand-hu­se­ne blei rev­ne rundt 1980 (bo­lig­hu­set i 1981). I dag står Fis­ker­nes Hus, Sætrengården og «Han­sa-byg­get» der. Ei av bu­de­ne på kaia blei kjøpt av Ni­ko­lai Myklebust i 1979 og fikk nav­net Fjellmøybuda. (Kilde: Olav Flo: Mål­øy i gam­le da­ger).