Mener kommunestyrene bør gjøre vedtak om å ta over ansvaret for gravplassene fra kirka

Ved nyttår trådte den nye loven om tros- og livssynssamfunn i kraft. Den nye loven erstatter Kirkeloven og to andre lover om tros- og livssynsamfunnene utenfor Den norske kirke. Den nye loven har også ført til viktige endringer i Gravplassloven.

Ved nyttår trådte den nye loven om tros- og livssynssamfunn i kraft. Den nye loven erstatter Kirkeloven og to andre lover om tros- og livssynsamfunnene utenfor Den norske kirke. Den nye loven har også ført til viktige endringer i Gravplassloven.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Disse endringene innebærer at alle kommuner nå kan ta over forvaltningen av gravplassene hvis de ønsker det. Kirkelig fellesråd har tidligere hatt en lovfestet rett til å utføre denne oppgaven, uten at kommunene har hatt rett til å overprøve dette. Det har det nå blitt slutt på, skriver Lars-Petter Helgestad, som er politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund, sammen med seniorrådgiver Even Gran i et brev til deriblant Kinn kommune.

I den nye loven fortsetter Den norske kirke å ha ansvaret for gravplassforvaltningen som en normalordning.

– Men hvis kommunen skulle ønske å overta ansvaret, er det Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som avgjør saken, ifølge et brev fra Barne- og familiedepartementet av 3. desember 2020, departementets ref.: 20/4776)1, uten at kirken har noen vetorett.

Oppgaven som regional gravplassmyndighet for hele landet har blitt overført fra Den norske kirkes bispedømmeråd til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kirkelig fellesråd er ikke lenger et lovfestet organ etter lovendringene. Betegnelsen «kirkelig fellesråd» er i den nye Gravplassloven gjennomgående endret til «gravplassmyndigheten». Det er gjort nettopp for å åpne for at gravplassmyndigheten også kan ligge til kommunen, opplyser forbundet.

– Human-Etisk Forbund er svært fornøyd med denne endringen. Vi mener at Den norske kirke ikke bør ha eneansvaret for en fellesoppgave som gravplassforvaltning i dagens mangfoldige samfunn. Slike fellesoppgaver bør ligge til kommunen, som uansett har finansieringsansvaret, skriver de, og legger til:

– Vi vil derfor anmode kommuneledelsen om å ta initiativ til et vedtak i kommunestyret der dere ber om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen. Et slikt vedtak vil styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre deres kommune til en foregangskommune når det gjelder likebehandling av tro og livssyn.