Har jamt over hatt ein nedgang i straffesaker, men på enkelte område har det vore ei stor auke

Leiar for geografisk driftseining Sogn og Fjordane, Arne Johannessen kan vise til ei betydeleg nedgang i talet på kriminalsaker dei siste åra. Men i oppsummeringa frå politiåret 2020, er det enkelte tings om går i motsett retning.

Arne Johannessen (t.h) under eit tidlegare besøk på Måløy lensmannskontor. Her med Tormod Hvattum og Nils Bakke (t.v).  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Samla sett har det vore ein nedgang frå 3610 saker i 2019, til 3230 i 2020. Går ein tilbake til 2018, låg tala på heile 4402 straffesaker.