Nå er rapporten for granskningen av «Fay»-forliset klar

Havarikommisjonen har avdekket at de godkjente stabilitetsberegningene til Fay ikke oppfylte kravene til stabilitet.
Nyheter

Fay drev linefiske nord for Honningsvåg med et mannskap på tolv personer om bord. Fartøyet forliste som følge av vannfylling gjennom setteluka og fylling videre inn i fartøyet. Mannskapet ble reddet.

Det oppsto en strømstans om bord under setting av line og det var ikke mulig for mannskapet å lukke setteluken lokalt ved dødt skip. Nødlukking fra styrhuset ble ikke aktivert.


Havarikommisjonen vil granske forliset

Havarikommisjonen har besluttet å iverksette en full undersøkelse av forliset til fiskebåten «Fay».


Undersøkelsen har avdekket at de godkjente stabilitetsberegningene til Fay ikke oppfylte kravene til stabilitet.

Havarikommisjonen mener at situasjonen under havariet ikke ga mannskapet noen mulighet til å nødlukke setteluka lokalt, og at luka i praksis måtte nødlukkes fra bro. Det er Havarikommisjonens oppfatning at dersom luka hadde blitt stengt tidlig i hendelsesforløpet ville ikke fartøyet forlist.Verken setteluka i egnerommet eller lukene i dragerommet ble regnet som fyllingspunkt, og tilhørende volum ble dermed ikke tatt ut av oppdriften i stabilitetsberegningene.

Det er Havarikommisjonens vurdering at slik fartøyet ble satt i drift ville det ikke vært mulig å operere det innenfor rammene av forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover.

Havarikommisjonen mener at barrierene for å forhindre at stabilitetsberegningene ikke oppfyller forskriftskravene, er for svake.

Havarikommisjonen fremmer totalt ni sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen:

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/02T

Ulykken med Fay 28. desember 2019 har avdekket at Seacon AS ikke har utført stabilitetsberegningene korrekt, ved å ikke ta ut relevante oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader. Fay forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet.

Statens havarikommisjon tilrår Seacon AS å avdekke tilsvarende feil, og utbedre disse på eksisterende fartøy de har designet.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/03T

Ulykken med Fay 28. desember 2019 har avdekket at Seacon AS ikke har utført stabilitetsberegningene korrekt, ved å ikke ta ut relevante oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader. Fay forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet.

Statens havarikommisjon tilrår Seacon AS å etablere rutiner for å unngå lignende feil i fremtiden.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/04T

Ulykken med Fay 28. desember 2019 har avdekket at Sjøfartsdirektoratets kontroll ikke oppdaget at egnerommet ikke var tatt ut av oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader. Fay forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet. De godkjente stabilitetsberegningene til Fay oppfylte ikke kravene til stabilitet i forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover §§ 1‐2.18 og 3-2 (1) 1.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å kartlegge andre fartøy med tilsvarende feil, samt påse at disse blir utbedret.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/05T

Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet. Det er per i dag ingen krav som stilles til virksomheter som utfører stabilitetsberegninger, og Sjøfartsdirektoratet gjennomfører ikke detaljert kontroll av beregningene.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å etablere sterkere barrierer for å bidra til at stabilitetsberegninger utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/06T

Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Lokal nødlukkeløsning oppfylte ikke kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-16. Undersøkelsen har vist at løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy.

Statens havarikommisjon tilrår at verftet Stadyard AS kartlegger tilsvarende egenproduserte nødlukkeløsninger, og i samarbeid med reder, korrigerer nødlukkeløsninger som ikke oppfyller regelverkskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/07T

Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Lokal nødlukkeløsning oppfylte ikke kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-16. Undersøkelsen har vist at løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy.

Statens havarikommisjon tilrår at verftet Stadyard AS å etablere bedre rutiner for å sikre at fremtidige nødlukkesystem oppfyller gjeldende forskriftskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/08T

Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Undersøkelsen har vist at lokal nødlukkeløsning oppfylte ikke kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-16. Løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy for å stenge luka.

Statens havarikommisjon tilrår at Sjøfartsdirektoratet kartlegger omfanget og kontrollerer eventuelle eksisterende fartøy med tilsvarende lokale nødlukkeløsninger som ikke oppfyller gjeldende forskriftskrav.

Sikkerhetstilråding SJØFART nr. 2021/09T

Fay forliste 28. desember 2019 som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrenging til resten av fartøyet gjennom frysedøren inn til agnrommet. Undersøkelsen har vist at frysedøren ikke oppfylte kravene om værtetthet i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover § 2-4.

Statens havarikommisjon tilrår Stadyard AS, i samarbeid med reder, å korrigere eventuelle eksisterende fartøy bygd av Stadyard AS, som har lignende dører som ikke oppfyller forskriftskravene.