Sjøarealplanen:

Desse områda rådar ein ifrå i konsekvensutgreiinga

I konsekvensutgreiinga gjennomført av Nordplan på vegner av Stad kommune blir det frårådd tiltak i 27 av 42 avsette område i sjøarealplanen som no er ute på høyring.

Storøya/Totland er eit av områdene der det frarådes tiltak. I planen er området satt av til akvakultur.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Alle forslag til oppdrettslokalitetar på sør og vestsida av Stadhalvøya er frårådd med grunngjeving i at området er svært utsett for bølgjer og vind, området har nasjonal landskaps og kulturhistorisk verdi, og her er viktige fiske- og verneinteresser. Store delar av området er foreslått til marint vern.