Tilsynet viste at kommunen ikkje sikra at barn i fattige familiar fekk den hjelpa dei trengte: – No gjer vi grep for å sikre at vi har forsvarlege rutinar

1. april leverte Kinn kommune sitt svar til Statsforvaltaren i Vestland etter at eit tilsyn viste forbetringspotensial på korleis eininga jobbar når det gjeld sosialstønad til barnefamiliar. Fylkeslegen fann fleire lovbrot under tilsynet som blei gjennomført i desember 2020.

No har NAV Kinn levert sitt svar til Statsforvaltaren der dei både gjer greie for kva som var årsakene til at dette kunne skje, samt kjem med ein konkret plan for korleis ein skal sikre rutinar, kontrollrutinar og lik praksis.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Ei slik tilbakemelding er alvorleg å få for ei eining som er til for å ta vare på dei som, i ulike periodar av livet, treng hjelp og støtte. Men leiar i NAV Kinn, Helga Husevåg, er einig i at det var forbetringspotensial for NAV Kinn.