Ser du hvilken fabrikk som så slik ut for over 70 år siden?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågsøy: Det­te bil­det vi­ser Mål­øy Sild­ol­je­fa­brikk slik fa­brikk­an­leg­get så ut i 1949. Bil­det er tatt av Widerøes Flyveselskap AS. Fa­brik­ken blei grunn­lagt i 1942 av Ger­hard Vold­nes fra Fos­na­våg. Han had­de dre­vet en li­ten sild­ol­je­fa­brikk i ei sjø­bud i Dek­ne­pol­len si­den 1930-tal­let. Den­ne blei øde­lagt un­der Mål­øy­rai­det 27. de­sem­ber 1941, og Vold­nes bygde ny fa­brikk for pro­duk­sjon av sil­de­mel og sild­ol­je i 1942. An­leg­get er blitt opp­gra­dert og ut­bygd fle­re gan­ger og er i dag blant lan­dets vik­tig­ste fis­ke­mel- og fis­ke­ol­je­fa­brik­ker.