Støttar forslag om sikkerheitssone på 500 meter rundt akvakulturanlegg til havs

Fylkesutvalet støttar sikkerheitssone på 500 meter, samt forslaget om krav og plikter for vare- og tenesteleverandørar i aktivitetar som medfører risiko for at fisk rømmer frå akvakulturanlegg.

Fylkeskommunen forventar at regjeringa kjem tilbake med ein grundigare prosess for korleis havbruk til havs skal organiserast, og at det vert teke omsyn til dei regionale interessene.  Foto: Illustrasjonsfoto, Erling Wåge

Nyheter

Det går fram i Vestland fylkeskommune sin høyringsuttale til dei føreslegne forskriftsendringane i akvakulturregelverket.