Enda en ordfører som gir seg

Nå tar Karl Ivar Førde konsekvensen av en krevende stilling og sier nei til å være partiets ordførerkandidat neste høst. Her sammen med rådmann Tom Joensen. (Foto: Svanhild Breidalen) 

Nyheter

Ord­fø­rer i Brem­an­ger, Karl Vi­dar Før­de, (Sp) har be­stemt seg. Han blir ikke ord­fø­rer­kan­di­dat for Sen­ter­par­ti­et i 2015.

Det er kjent at ordfører i Selje, Ottar Nygård takker nei til gjenvalg etter denne perioden. Det samme gjør ordfører i Vanylven, Jan Helgøy.Førde har hatt van­ske­li­ge sa­ker på bor­det i lø­pet av de tre åre­ne han har hatt stil­lin­gen. Både kraft­lin­je­sa­ken gjen­nom hans egen hjem­bygd Ål­fo­ten, og Ter­ra-sa­ken, har pre­get kom­mu­nens ar­beid.

– Jeg har be­stemt meg for å gi meg og har sig­na­li­sert det til både par­ti­grup­pen og til for­mann­ska­pet, be­kref­tet Brem­an­ger-ord­fø­rer Karl Vi­dar Før­de (Sp) til Fjor­de­nes Ti­den­de tirs­dag.

For fa­mi­li­ens skyld

Før­de for­kla­rer at val­get han har tatt er av hen­syn til fa­mi­li­en, og at det er øns­ke om å være mer til stede for dem som gjør at han kun blir sit­ten­de én pe­ri­ode i ord­fø­rer­sto­len i kraft­kom­mu­nen.


– Jeg har en li­ten jen­te som har vært mye syk, og jeg gjør det­te av fa­mi­li­ære hen­syn, for­tel­ler han.

Ålfotingen fikk også en tøff start på ord­fø­rer­job­ben i 2011 med be­skyld­nin­ger om ka­me­ra­de­ri da da­væ­ren­de olje- og ener­gi­mi­nis­ter Ola Bor­ten Moe (Sp) mot eks­per­te­nes fag­råd valg­te å flyt­te den om­strid­te 420 kV-lin­ja bort fra Før­de­da­len, der fa­mi­li­en hans er bo­satt i Ål­fo­ten, og hel­ler leg­ge den gjen­nom na­bo­da­len, Myk­le­bust­da­len.

Inn­byg­ge­re i de­ler av kom­mu­nen slut­tet å hil­se på ord­fø­re­ren, og han har inn­røm­met at sa­ken et­ter hvert ble en per­son­lig på­kjen­ning.

Selv om kraft­lin­je­sa­ken frem­de­les pre­ger kom­mu­nen, har Før­de også vært med på sto­re po­si­ti­ve hen­del­ser, blant an­net åp­nin­gen av Bremangersambandet2, åp­ning av ny fis­ke­ri­kai i Kal­våg og ved­tak om å byg­ge det stør­ste sig­nal­byg­get i Brem­an­ger på ge­ne­ra­sjo­ner med nye Svel­gen om­sorgs­sen­ter.

No­mi­ne­rer 25. au­gust

– Har dere av­gjort hvem som blir Sen­ter­par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat nes­te høst?

– Nei, vi skal ha et no­mi­na­sjons­mø­te 25. au­gust, sier Før­de, som man­dag og tirs­dag den­ne uken re­pre­sen­ter­te Brem­an­ger kom­mu­ne på fis­ke­ri­mes­sen Nor-Fis­hing i Trond­heim.

– Vi er her for å ta pul­sen på fis­ke­ri­næ­rin­gen og høre hva som rø­rer seg i mar­ke­det, sier Før­de.

For fis­ke­ri­næ­rin­gen er en bæ­re­bjel­ke i Brem­an­ger-sam­fun­net, mener ordføreren.

– Ab­so­lutt. Vi har både bå­ter og for­ed­lings­be­drif­ter, så fis­ke­ri er en vik­tig res­surs for Brem­an­ger og noe som gir oss vik­ti­ge ar­beids­plas­ser, sier Før­de.

Les mer i papiravisen i Fjordenes Tidende onsdag 20. august.