Administrerande direktør i Helse Førde har i dag lagt fram forslag til målbilete og modell for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Førde HF mot 2020.

I ei pressemelding skriv Helse Førde:

"Føretaket har over lang tid hatt store økonomiske utfordringar, og Helse Førde HF har ikkje nok midlar til vedlikehald og investeringar i medisinsk teknisk utstyr eller bygningar. Samtidig har føretaket utfordringar med å skape robuste fagmiljø og sikre rekruttering og stabilisering av nøkkelpersonell.

For å ta i vare kravet om moderne, kunnskapsbaserte og trygge tenester innan tilgjengelege økonomiske rammer for innbyggjarane i heile Sogn og Fjordane tilrår administrerande direktør denne modellen som målbilete for Helse Førde mot 2020:

Generelt for heile Helse Førde HF

* Pasientane vert behandla på beste effektive omsorgsnivå

* Spesialisthelsetenestene er på nivå med det objektive behovet hjå befolkninga i fylket.

* Det ligg ikkje utskrivingsklare pasientar i Helse Førde HF sine sengepostar.

* Eventuelle desentraliserte sengepostar har avklart arbeidsdeling mellom kommunane og spesialisthelsetenesta.

* Det er trygge, kompetente og føreseielege akuttmedisinske kjeder.

* Det er føreseielege pasientforløp for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga for heile fylket.

* Det er tett samarbeid og kompetanseutveksling mellom helsepersonell i kommunane og i Helse Førde HF.

Dette seier leiinga i Helse Førde om Førde sentralsjukehus sitt sjukehusområde

* Det er tilbod på sentralsjukehusnivå innan dei fagområda som befolkninga i Sogn og Fjordane har behov for. Helsetenestetilbodet på dette nivået skal heile tida givast i eit avklart samarbeid med Haukeland universitetssjukehus.

* Kompetansemiljøa på Førde sentralsjukehus er robuste og tek i vare dei desentraliserte tilboda.

Nordfjord sjukehusområde

* Dagbehandling og poliklinikktilbod med ambulerande personell frå Førde sentralsjukehus.

Lærdal sjukehusområde

* Dagbehandling og poliklinikktilbod med ambulerande personell frå Førde sentralsjukehus.

- Det er berre denne modellen som gir Helse Førde HF rom til å kunne satse på forsking, utdanning og fagutvikling og dermed sikre fagkvalitet og god pasientbehandling, seier administrerande direktør Jon Bolstad.

Overgangsmodell:

Det er likevel forhold som tilseier at målbiletet ikkje kan gjennomførast straks. Til dømes skal det lagast nye helselover og ein nasjonal helse- og omsorgsplan der mellom anna finansiering og avtalestruktur mellom kommunane og føretaka skal beskrivast. Dette vil ha innverknad på retning og framdrift i endringsarbeidet. I etterkant av høyringsprosessen er det gjennomført ei vurdering av ein Modell 2 som inneheld sengepostar på lokalsjukehusa, med fødetilbod på Nordfjord sjukehus og ortopedi ved Lærdal sjukehus.

- For å sikre meir føreseielege endringsprosessar ynskjer eg modell 2 som ei mellombels løysing, seier Bolstad.

Dei økonomiske konsekvensane ved å gjennomføre modell 2 svekkjer resultatet med omlag 48,3 mill kroner. Administrerande direktør rår difor styret til å få løyst den økonomiske utfordringa ved modell 2 gjennom dialog med eigar.

Ekstra tilskot til investering:

I saka vert det også peika på eit behov for ekstra tilskot til investeringsmidlar og til ein omstillingsorganisasjon over fleire år. Administrerande direktør meinar eigar gjennom å løyve pengar til dette kan gi Helse Førde HF mogelegheit til den utviklinga føretaket treng fagleg og økonomisk.

Han meiner at desse forholda må løysast gjennom ein dialog med eigar."