Dette er saklista:

 • 008/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

 • 009/24 Spørsmål

 • 010/24 Godkjenning av møteprotokoll

 • 011/24 Refererte skriv og meldingar

 • 012/24 Gebyrsatsar 2024 renovasjon

 • 013/24 Utlysing av ny konkurranse for hovedbrannstasjon i Florø

 • 014/24 Innspel til Mobilitet Sunnfjordregionen - innspel frå Kinn kommune

 • 015/24 Søknad om fritak frå eigedomsskatt for 2024 etter § 28

 • 016/24 Intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon

 • 017/24 Interpellasjonar

 • 022/24 Klage – enkeltvedtak – saka er unnateke offentlegheita jf. offl. § 13 1. ledd, og fvl. § 13 1. ledd nr. 1