– Vi må ikkje ha ei så fanatisk tilnærming til klimagassutslepp at vi hindrar lokalsamfunn i å utvikle seg

foto