I 2023 forsvann el-sparkesyklane. No kjem el-syklane