Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 fra Måløy til Otta i Oppland.

Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak.

Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.

Som kjent fra lekkasjen som kom tidligere denne uken er det over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet.

Til Sogn og Fjordane er det satt av 65 millioner kroner til slik kompensasjon.