Koronautbruddet preget nyhetene i uka som gikk

foto