Fjellsida er reinska. No skal geologar finne ut korleis ein kan sikre vegstrekninga mot ras på lengre sikt

foto