Ser at arbeidsmengda aukar: Treng meir kapasitet i arbeidet med skipstunnelen

foto