Måløy-russen var ikke i tvil om hvem som skulle få overskuddet fra russeavisen.

– Vi bestemte oss på den ti­den man snak­ket om å flyt­te ho­ved­ba­sen til Redningsselskapet fra Mål­øy, så det var vel så å si en­stem­mig hvem som skul­le få over­skud­det, sier vi­se­pre­si­dent for rus­sen Siv Old­ei­de.

– Vi tenk­te at det kun­ne vi ikke ha noe av, for vi set­ter vel­dig stor pris på det ar­bei­det som red­nings­skøy­ta leg­ger ned for at vi skal kun­ne ferdest trygt her på kys­ten. Der­for valg­te vi å gi pen­ge­ne til dem slik at de kan fort­set­te job­ben, for­tel­ler Old­ei­de.

Og de rundt åtte tu­sen kro­ne­ne som rus­sen had­de i over­skudd et­ter avis­sal­get ble tatt godt imot av det frivillige lokallaget.

– Vi sy­nes at det er vel­dig kjekt at de unge en­ga­sje­rer seg i ar­bei­det vårt, for­tel­ler nest­le­der i Redningsselskapet i Mål­øy Jan­nic­ke My­re­strand.

– Pen­ge­ne betyr veldig mye for at vi skal kun­ne dri­ve med det ar­bei­det vi gjør. Skal vi kun­ne dri­ve med fore­byg­gen­de til­tak, er vi av­hen­gig av spon­sing i til­legg til den van­li­ge støt­ten. Og det er vik­tig å få fram at pen­ge­ne vil bli brukt lo­kalt her på ba­sen vår i Mål­øy, for­tel­ler Janncike My­re­strand.