– Vi ser med gru på dei kutta som er varsla i skulen. Det har blitt brukt nokre år på å bygge opp skulane med fleire, heilt naudsynte, stillingar. Konsekvensane av dei føreslåtte kutta kan bli så store at det er naudsynt å seie noko om det no, seier FAU-leiar Trine Wiik Jacobsen ved Nordfjordeid barneskule.

I administrasjonen sitt forslag til budsjett ligg det inne eit forslag om kutt på nær 17,3 millionar kroner innan oppvekst og opplæring.

– Skal vi ta litt over 17 millionar på oppvekst, så er det eit veldig stort kutt. Eg føreslår at vi ikkje tar alt på stillingar. Mitt forslag er nesten 12 millionar på stillingar, altså 18 stillingar, har kommunalsjef Harald Sivertsen tidlegare sagt.

Dei minste einingane vil få om lag ei stilling kvar i reduksjon og dei største, Nordfjordeid skule, Eid ungdomsskule og Golvsengane barnehage, to stillingar.

Fryktar dårlegare skulekvardag

– Kva fryktar de i FAU at konsekvensane av eit slikt kutt blir?

– Det høyrest kanskje ikkje så dramatisk ut, men når ein ser korleis skulekvardagen er, så er det veldig dramatisk, seier Jacobsen.

Ho viser til at ein på dei mindre skulane risikerer at klassetrinn blir slått saman.

– Det kan bety at ein lærar må undervise 1., 2. og 3. klassingar samstundes. Med alle dei ulike behova som skal varetakast, så kan det fort bli ein dårleg skulekvardag for både lærarar og elevar. På dei større skulane vil lærarar stå aleine med store klasser, som er 20–25 elevar per i dag, og dei sårbare elevane våre får ikkje den oppfølginga dei har krav på.

Jacobsen er sjølv mor til ein elev ved Nordfjordeid skule.

– Her ser ein allereie no at lærarane har meir enn nok å gjere. Dei er veldig sårbare, og når det blir sjukdom er det nesten krise. Vi ser at det fort kan bli ein kaotisk skulekvardag for både lærarar og elevar der arbeidsmengda blir for stor.

Står samla

FAU ved Nordfjordeid skule og Eid ungdomsskule tok saman initiativ til eit møte for FAU i heile Stad kommune. Jacobsen er tydeleg på at FAU i Stad står samla i kampen mot dei føreslåtte kutta i oppvekstsektoren.

– I ei ideell verd skulle vi hatt fleire tilsette i skulen. Vi forstår at det er lite å gå på i budsjettet, men fleire kutt i skulen kan vi ikkje stå å sjå på. Vi har full forståing for at det er vanskeleg og dårleg økonomi, men å kutte i skulesektoren kan bli frykteleg dyrt i framtida, og i ganske nær framtid.

– Nokre vil kanskje hevde at dei store skulane toler kutta betre enn dei mindre?

– Hadde det berre vore så vel. Her er kutta til beinet frå før. Ressursane er i utgangspunktet få, og går nokon ut i permisjon eller sjukmelding, så fell alt på dei andre lærarane. Det å få tak i vikarar er heller ikkje lett. I tillegg er det dyrt, seier Jacobsen.

– Uforsvarleg å legge ned

– Det er langt på veg varsla strukturendringar innanfor fleire område i kommunen. Kva tankar gjer FAU seg om dette?

– Om det er snakk om nedlegging av dei mindre skulane for å flytte dei til dei større, så er ikkje det positivt, seier Jacobsen, og held fram.

– Vi bur i ei langstrek kommune. Kuttar ein småskulane så får elevane lengre skuleveg. Dei store skulane har heller ikkje plass nok eller ressursar nok til å ta imot fleire elevar. Så den type kutt ser vi på som uforsvarleg.

– Heng ikkje saman

Stad kommune har laga ein plan for oppvekst og opplæring. I planen fokuserer ein på psykisk helse og at elevane skal ha ein god og trygg skuledag med godt innhald.

– Dette er det umogleg å møte med dei føreslåtte kutta. Planen blir ein utopi, som vi går vekk frå, framfor å nærme oss den, meiner Jacobsen.

FAU-leiaren viser vidare til at fleire og fleire barn treng tettare oppfølging og at ein ved skulen mellom anna har tatt imot framandspråklege elevar som aldri før har gått på skule.

– Då treng vi meir ressursar. Ikkje mindre, slår Jacobsen fast.