Statnett har besluttet å ikke anke dommen fra Gulating lagmannsrett som førte til at arbeidet i Myklebustdalen og Sørdalen i forbindelse med utbyggingen av kraftledningen Ørskog-Sogndal, måtte stanse.

Gulating lagmannsrett fastslo i kjennelse av 27.juni 2014 at Statnett ikke innsettes i besittelsen av rettigheter til trasé og transformatorstasjon med tilhørende adkomstvei i Myklebustdalen og Sørdalen i Bremanger kommune.

Olje og energidepartementet bekjentgjorde 9.september at de har besluttet å opprettholde sitt konsesjonsvedtak fra desember 2011, og viser til at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen er gyldig.

På bakgrunn av Olje og energidepartementet sin beslutning vil Statnett på nytt igangsette prosessen med å  tiltre eiendommene i Myklebustdalen og i Sørdalen.

Statnett vil nå så raskt som mulig komme i gang med byggeaktiviteten i området for å kunne ferdigstille prosjektet, og dermed styrke forsyningssituasjonen for Midt-Norge og legge til rette for fornybarsatsingen i Sogn og Fjordane.