- Dersom ein vel å gjennomføre ei så stor investering som bygging av bru over Nordfjorden er, må det vere vesentleg at brua er open gjennom heile året. Vindtilhøve må difor takast med som eit viktig kriterium ved val av trasè, fastslår dei.

Nyleg hadde grendelaga informasjonsmøte om Kystvegen, der rundt 140 møtte fram. Nye moment kom då fram, og difor er det no skrive ein ny uttale i saka.

- Ein bør sikre at det er den mest kostnadseffektive løysinga for trasévalet Otteren-Maurstad som ligg til grunn ved val av trasé. Det er også viktig at alle kostnadar knytt til oppgradering av tilførselsvegar er inkludert for alle alternativ, skriv dei.

Grendelaga meiner det er uaktuelt å nytte ferjeavløysingsmidlar for Stårheim-Isane ved ei brukryssing i ytre. Dette fordi avstanden til bru i ytre vil vere så stor at ho ikkje vil vere ei reell avløysing for ferjesambandet. Av same grunn må det vere uaktuelt å legge bompengebetaling for bru i ytre inn i ferjebillettane for Stårheim-Isane.

- Dersom ein skal bruke ferjeavløysingsmidlar frå begge ferjene til å finansiere bruprosjektet, så må traseen Otteren-Maurstad veljast, presiserer laga.