Slik er saklista:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Referatsaker

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå ordførar - 02.05.2024

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå kommunedirektøren

 • Stad kommune - årsrapport 2023

 • Stad kommune - rekneskap 2023

 • Årsrapport 2023 Stad Eigedomsutvikling KF

 • Rekneskap 2023 Stad Eigedomsutvikling KF

 • Årsrapport 2023 Stad Fjordvarme KF

 • Rekneskap 2023 Stad Fjordvarme KF

 • Forvaltningsrevisjon Bu og miljøtenesta i Stad kommune

 • Tilstandsrapport for grunnskulen 2023

 • Førespurnad om overtaking av Bryggja omsorgssenter

 • Regionalt Pilegrimssenter Selje - årsrapport 2023 og verksemdsplan 2024

 • Revisjon av styringsdokument Selje regionale pilegrimssenter, og utarbeiding av mandat for ressursgruppe RPS

 • Lønspolitisk plan for Stad kommune 2024 - 2027

 • Kjøp av juridiske tenester - Finansiering

 • Reviderte retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid i Stad kommune

 • Samarbeidsavtale Klenkarberget Sommarcamp 2024

 • Søknad om finansiering av Studentstova - Studiehub Nordfjordeid

 • Detaljregulering for bustadområde Bråtet - Vedtak

 • Val av Stad ungdomsråd 2024-2026

 • Nyval varamedlem i representantskapen i NoMil IKS 2024-2027 - Stad kommune

 • Val av representant i eigarlaget for Fjordane Folkehøgskule - 2024-2028

 • Interpellasjon til kommunestyret 02.05.2024 - Bruk av gamle kommunehuset/Sunnivahuset i Selje sentrum

 • Interpellasjon til kommunestyret 02.05.2024 - Skadepoliklinikken på Nordfjord sjukehus