Ser sterk auke i inntekter frå bruk av naturressursar