Desse sakene står på saklista:

Referatsaker

Orienteringssaker frå ordførar til formannskapet 07.09.2023

Orienteringssak frå kommunedirektøren til formannskapet

Tannlegestol Seljetunet

Evaluering av retningslinjer for omsorgsstønad

Retningsliner for startlån og bustadtilskot

Søknad frå Harpefossen Skisenter AS om avdragsutsetjing

Søknad frå Harpefossen Skisenter AS om ekstra tilskot 2023

Søknad om tilskot til drift av Furehogvegen

Justert oppmoding om busetting nye flyktningar 2023

TV-aksjonen 2023 NRK - Redd Barna: Søknad om økonomisk bistand