Les Turid Breidalen sin fredagskommentar her:

For noen da­ger si­den blei det spredd på Face­book at nå skul­le alle som ikke bruk­te re­fleks, få bot. Folk gikk på spø­ken som bare det. Men det al­vor­li­ge i det­te er at det kan­skje blir vir­ke­lig­het om noen år.

Og da er jeg ved da­gens tema, og det er reg­ler og re­gu­le­rin­ger ut over det som er nød­ven­dig.Bom­men på Måløybroa som eks­em­pel. Vi be­gyn­te å bru­ke broa rett før jul 1973, og bom­men kom i 2008. Alt­så kjør­te vi i 35 år uten sto­re pro­blem. In­gen per­son­ska­der, bare noen små­bul­ker. Vi så på stor­men og had­de in­gen pro­blem med å for­stå at vi ikke bur­de kjø­re over i de vers­te vind-rossene. Vi bruk­te vet­tet rett og slett.

Så sat­te de opp en bom uten vi­de­re. De vil­le gjø­re det tryg­ge­re for oss blei det sagt. Men hva gjør det med oss? Vi tar ikke len­ger av­gjø­rel­ser, vi vur­de­rer ikke si­tua­sjo­nen selv. Vi sto­ler bare blindt på en bom. Og vi læ­rer oss å lyde, uan­sett hvor idio­tis­ke reg­le­ne er.

Jeg sto på Pollja-sida i fle­re ti­mer en gang på vei heim. Jeg kun­ne ha kjørt over fem­ti gan­ger – minst – mel­lom rossene. Men bom­men var nede heile tida. Den er nem­lig au­to­ma­tisk, og det må gå en viss tid med sva­ke­re vind før den åp­ner. Jeg var sul­ten, måt­te på do og mo­bi­len var ut­la­det. Jeg kun­ne ikke ha hatt det ver­re. Jeg var så ra­sen­de at det var så vidt at jeg ikke gikk ut og beit i be­ton­gen.

Det vers­te er at vi blir både in­ne­stengt og ute­stengt. Da Dag­finn Lyng­bø skul­le ha show i Samfunnshallen og man­ge mål­øy­væ­rin­ger had­de bil­let­ter, blei vi in­ne­stengt på Måløysida. Jeg sto i vin­du­et og så på alle bi­le­ne som fyl­te gate 2. Plut­se­lig be­gyn­te alle å kjø­re. Det var en­de­lig bra at noen tok til vet­tet. Jeg må si at jeg ap­plau­der­te. For­nuf­ten må råde i Vågs­øy!

Re­gu­le­rings­pla­ner og end­rin­ger blir tredd ned over ho­det på oss og vi må bare inn­ord­ne oss. Fa­ren er at vi blir så vant til å lyde at vi blir et sam­funn der noen få be­stem­mer og vi blir nik­ke­duk­ker som gjør som vi blir bedt om.

Det er min opp­rik­ti­ge me­ning at vi ikke tren­ger en bom som skal over­sty­re oss. Ei tav­le med vind­styr­ke og en ad­var­sel om at en kjø­rer på eget an­svar had­de vært helt ok.

Til slutt: Tenk på hvor man­ge idio­tis­ke reg­ler som finns. Jeg tar med bare ett eks­em­pel, men det finns utal­li­ge like van­vit­ti­ge eks­emp­ler: EU har nem­lig en re­gel som sier hvor stor krum­min­gen til en agurk mak­si­malt kan være. Hva har det å si da? Agurk er agurk!

Nei, vi må nok bli litt mer uly­di­ge når reg­le­ne er helt bak mål!