Har nokon tatt seg ulovleg til rette i strandsona? Snart er ny rettleiar om lovbrot klar