"INTENSJONSAVTALE OM SAMANSLÅING AV KOMMUNANE FLORA OG VÅGSØY TIL KINN KOMMUNE"

Innleiing

Flora og Vågsøy vil slå seg saman til ein kommune frå 01.01.2020.

Vi ønskjer at Bremanger kommune etter forhandlingar blir med i den nye kommunen.

Det vert å utarbeide ein visjon som tar utgangspunkt i at vi skal leve i ein kommune med gode fungerande lokalsamfunn, der ein realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu og fritidsområde og ei berekraftig utvikling.

For å utvikle identitet og felles verdiar ønskjer vi innbyggardeltaking i arbeidet med visjonen.

1. Mål

Vi vil:

- Bli ein attraktiv tilflyttingskommune.

- Bli den sentrale utviklingsaktøren mellom Ålesund og Bergen.

- Sikre gode tenester med høg kvalitet for innbyggarane.

- Styrke vår attraktivitet som lokalisering for næringsverksemd.

- Sikre ei berekraftig utvikling med målretta satsing på klima og miljø.

- Styrke lokal stadidentitet og fellesskapskjensle til innbyggjarane i den nye kommune.

Det kan vi oppnå ved å:

- Realisere 45-minutts-regionen (Måløy-Svelgen-Florø) for å sikre gode kommunikasjonar i kommunen, og skape ein felles bu- og arbeidsregion. Kommunane er samde om at det viktigaste målet med 45-minuttsregionen er å raskast mogleg reise mellom Måløy og Florø. Det primære ønskje er bru over Bikjelsneset-Tongane, og veg over Terøya. Kommunane vil vurdere andre alternativ dersom det primære ønsket viser seg umogleg å realisere.

- Etablere eit båtsamband med fleire avgangar mellom Vågsøy, Bremanger og Flora og som korresponderer godt med anna samferdsle - Satse på Florø Lufthamn for å sikre eit framtidsretta og godt rutetilbod.

- Arbeide vidare med Stad skipstunnel for å sikre etablering av nye næringar 6 mars 2017.

- Arbeide for betre vegstandard på det fylkeskommunale vegnettet.

- Arbeide for å styrke tilbodet og miljøet rundt dei to vidaregåande skulane, fagskulen og høgskulen.

- Arbeide for framtidas omsorg med utstrakt bruk av velferdsteknologi.

- Skape verdiar av mogelegheitene som ligg i havrommet, farleiene og hamnene.

- Arbeide for etablering av regionale og statlige arbeidsplassar i Måløy og Florø.

- Skape attraktive bu-, arbeids- og fritidsområde.

- Styrke folkevald styring, brei deltaking og involvering.

- Byggje ein kompetent, effektiv og attraktiv kommuneorganisasjon med gode fagmiljø gjennom ein god, føreseieleg og framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk.

- Bygge ut Måløy og Florø som attraktive , urbane og kulturelle sentra ved å prioritere realisering av gjeldande plan for symjeanlegg, fleirbrukshall med spesialfunksjonar og kulturfasilitetar i Vågsøy og fullskala fotballhall i Florø.

- Prioritere plankapasitet, areal og tilrettelegging for tomter til næring, landbruk og bustadbygging.

2. Tenestene

Vi er samde om å ha kostnadseffektive tenester ut frå tilgjengelege økonomiske ressursar. Vi skal:

- Ha og utvikle førstelinetenester som skular, sjukeheimar, helse- og omsorg, barnehagar og kulturtilbod der dei er ved samanslåinga.

- Vere ein aktiv samfunns- og næringsutviklar og etablere møteplassar, partnarskap og samhandling.

- Vere ein kunnskapsutviklande og attraktiv arbeidsplass for dei tilsette.

- Rekruttere dyktige medarbeidarar inn i ein samla kompetanseorganisasjon.

3. Kommunesenter

Kommunesenteret blir lagt til Florø. Der skal også det strategiske avgjerdsnivået vere med:

- Ordførar

- Rådmann

- Assisterande rådmann

- Kommunalsjefar

- Fagstabar I fagstabane inngår økonomi – og løn, personal og organisasjon; kvalitet – og utvikling, informasjon, innkjøp, kommuneadvokat og controller.

Den strategiske leiinga skal vere til stades og ha kontorplassar i kommunedelsenteret.

Talet på administrative arbeidsplassar/rådhusfunksjonar i kommunedelsenteret i Måløy skal forholdsmessig vere som før samanslåinga. I Måløy skal det etablerast kompetansemiljø til felles utvikling av mellom anna på samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonar og næringslivet, fornybar energi og klima og IKT.

Det skal vere kommunale servicefunksjonar i Måløy der innbyggarane skal få tenester utan å måtte reise til kommunesenteret.

I kommunedelsenter skal det vere faste medarbeidarar på rådgjevarnivå for mellom anna oppvekst og helsefag.

Den same modellen vert lagt til grunn og vil gjelde for Bremanger/Svelgen om dei kjem til seinare.

Organisering av hamn og næringsarbeidet skal skje på ein måte som sikrar både heilskapleg samordning og satsing på komparative fortrinn i alle delar av kommunen. Eit døme er fiskeriaktiviteten i Vågsøy og petroleum/oppdrett i Flora.

4. Prinsipp for styring og organisering

Politisk

Kommunen skal ha formannskapsmodellen etter Kl. § 8 som styringsform.

Tal folkevalde

Bystyret/kommunestyret skal ha 39 medlemer.

Fellesnemnda skal ha 5 medlemer frå Flora og 4 frå Vågsøy, jamfør Inndelingslova § 26.

Den politiske møteverksemda skal ta heile den nye kommunen i bruk blant anna ved å veksle stort sett likt mellom Måløy og Florø for avvikling av bystyre/kommunestyre og formannskapet.

Det skal etablerast eit ungdomens bystyre/kommunestyret.

Administrativt og fagleg

- Det skal etablerast éin administrasjon med desentraliserte rådhusfunksjonar, servicetorg og samfunnskontakt.

- Spesialiserte fagfunksjonar som har ute-funksjon (t.d. helsestasjon og barnevern), skal lokaliserast i dagens kommunehus.

- Servicetorga skal hjelpe innbyggarane innan dei mest etterspurde tenestene og kunne bli nytta til mogeleg «næringspark» med privat og offentleg tenestyting.

- Tilsette skal kunne kople seg på uavhengig av stad, klient og teknologi.

- Det skal vere fleksibilitet og mobilitet uavhengig av organisatorisk plassering og tverrfagleg einingar på administrativt nivå på tvers av profesjonsgrenser.

- Kompetanseoppbygginga skal systematiserast for alle ledd i organisasjonen.

- Kommunen skal utvikle sterke fagmiljø på område som samfunnsplanlegging, oppvekst, helse og omsorg og kultur.

5. Kommunenamn og våpen

Kommunenamnet vert Kinn kommune. Fellesnemnda arbeider med val av kommunevåpen.

6. Interkommunale selskap og samarbeid

Fellesnemnda skal gå gjennom samarbeidet med andre kommunar. Målet er at vi skal løyse dei fleste av oppgåvene sjølve.

7. Økonomi

Denne delen av avtalen gjeld til Fellesnemnda er etablert. Vi er samde om å vise varsemd og berre gjennomføre tiltak som er i samsvar med kommunane si økonomiske bereevne. Vi skal:

- orientere kvarandre gjennom styringsgruppa om investeringar og økonomiplanar slik dei ligg i vedteken økonomiplan.

- peike ut dei viktigaste tiltaka slik at den andre kommunen får innsyn i dei.

- ikkje selje verdiar som t.d. kraftaksjar utan etter drøfting.

8. Samordning av planverk

Vi skal orientere kvarandre om kommuneplanen sin arealdel og samfunnsdel. Kvar kommune skal peike ut sine viktigaste tiltak, slik at den andre kommunen får innsyn i dei.

Vi er samde om at alle juridisk bindande planar vert overført til den nye kommunen og gjort gjeldande. Planane vert samla og gjennomgått i tida fram til den nye kommunen er formelt skipa.

9. Arbeidsgjevarpolitikk

Vi er samde om å etablere ein arbeidsgjevarpolitikk som bidrar til å samle og utvikle arbeidstakarane i den nye kommunen, og som skaper gode relasjonar mellom arbeidsgjevar og 6 mars 2017 arbeidstakarar. Det føreset høg grad av medverknad både på lokalt og sentralt nivå, både under etablering av den nye kommunen og etter at denne er etablert. Det betyr at:

- Alle tilsette sine noverande rettar vert akseptert i ein ny kommune i samsvar med lovog avtaleverk.

- Alle tilsette vil få tilbod om stilling i den nye kommunen i tilsvarande storleik og tidsperiode som ein har i noverande kommune. Dersom det blir overtallige, vil den nye kommunen gje tilbod om anna passande arbeid i rimeleg avstand.

- Dei tilsette vil framleis vere sikra pensjonsordning gjennom KLP og SPK.

Det partsamansette utvalet med dei tillitsvalde (PSU, jf. Inndelingslova § 26) skal lage eit omstillingsdokument som:

- Harmoniserer ulike reglement (tilsettingsregelment, permisjonsreglement, m.m.).

- Utarbeider ein felles lønspolitikk for alle tilsette.

- Harmoniserer lønsskilnader over tid.

- Tilbyr avgangsstimulerande tiltak til leiarar.

10. Utviklingsaktør

Den nye kommunen skal vere ein sterk utviklingsaktør og bygge på dei aktiva området har. Nye båtruter, Stad Skipstunnel og Kystvegen vil opne for ein heilt ny dynamikk på kysten. Den nye kommunen skal utvikle det potensialet dette vil gje innan kommunikasjonar og kulturbasert reiseliv.

Havet og marine ressursar er peika ut som eit nasjonalt satsingsområde. Den nye kommunen skal forsterke vår rolle som viktig for landet gjennom satsing på hamn, næringsareal, tilrettelegging for fiskeflåten, mottaks- og serviceanlegg på land og tilrettelegging for oppdrettsnæringa. Dette skal vere ei prioritert oppgåve for den nye kommunen sine (sitt) næringsselskap.

Framtidig organisering av næringsarbeidet skal prioriterast. Det same gjeld organisering av hamnene.

Andre saker