Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane skal stimulere til å ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket.

Tilskota i miljøprogrammet er til liks med nasjonale produksjonstilskot ei årleg driftsstøtte til føretak i drift som oppfyller visse vilkår.

Alle føretak som kan søkje produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Sogn og Fjordane og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søkje.

Det er ein føresetnad at føretaket oppfyller krava til gjødselplan og sprøyte- journal for å kunne søkje om tilskot.

Søknadsfrist for det regionale miljøprogrammet er sett til 20. august, skriv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på si nettside.