Ein bil involvert i ulykke – åtvarar om glatte vegar

foto