To bilar og fire personar involvert i trafikkulykke

foto