For­mann­ska­pet i Vågs­øy øns­ker ikke søks­mål og ber der­for Riks­an­tik­va­ren se på sa­ken der Båt­vik AS på veg­ne av Båt­bygg uten søk­nad har sprengt seg inn kir­ke­gårds­mu­ren ved den gam­le grav­plas­sen på Ka­pell­ne­set.

– Det er gjort uopp­ret­te­lig ska­de og en sit­ter igjen med et rib­bet kul­tur­min­ne, sa spe­si­al­råd­gi­ver Be­rit Gjer­land i fyl­kes­kom­mu­nen til Fjor­de­nes Ti­den­de i juli.

Hun min­te også om at kul­tur­min­ner har sik­rings­so­ner for å få be­hol­de de­ler av opp­rin­ne­lig kul­tur­land­skap rundt seg.

For grav­plas­sen på Ka­pell­ne­set har det­te nå blitt en umu­lig­het, om­rin­get som den er av in­du­stri på tre si­der, og med Båt­viks sis­te inn­grep langt inn i sik­rings­so­nen på fem me­ter.

– Om for­mann­ska­pet gjør ved­tak om dis­pen­sa­sjon fra loven, fra­tar vi Båt­bygg an­sva­ret. Da er det kom­mu­nen som blir sak­søkt om Riks­an­tik­va­ren po­li­ti­an­mel­der inn­gre­pe­ne, sa fun­ge­ren­de råd­mann Tone Hol­vik til politikerne.

Ut­ford­rin­gen er at sa­ken gri­per inn i to lov­verk, både kul­tur­min­ne­lo­ven og plan- og byg­nings­lo­ven. Ver­ne­myn­dig­he­tenes ord med i la­get begrenser kom­mu­nens re­ak­sjons­mu­lig­he­ter.

– Vi kan ikke gi dis­pen­sa­sjon et­ter plan- og byg­nings­lo­ven hvis ikke Riks­an­tik­va­ren sier ja til inn­grep i vernesonen, sa tje­nes­te­le­der plan og ut­vik­ling Jan­ne Midt­bø. Po­li­ti­ker­ne men­te der­for at bes­te løs­ning er å sen­de sa­ken til Riks­an­tik­va­ren for en av­gjø­rel­se og en av­kla­ring av kom­mu­nens hand­le­rom i sa­ken.

Les hele saken i mandagens papirutgave av Fjordenes Tidende.