7 av 10 innvandrarar går rett i jobb eller utdanning