Flora kommune forventer en befolkningsøkning fra tolv til fjorten tusen de neste tyve årene. Halvparten av veksten er ventet å komme i aldersgruppen over 80 år. Det stiller store krav til byggevirksomheten i Flora.

Det bygges nå 32 omsorgsboliger i prosjektet Docen II (se plassering på bildet over), hvor kommunens nettokostnad på 35 millioner kroner skal finansieres av beboerne selv gjennom leie.

Ønsker å samles i nytt rådhus

Planene for «Framtidas omsorg» i Flora er på ingen måte de eneste utbyggingsplanene man jobber med i kystkommunen.

I dag er kommuneadministrasjonen spredt på fem ulike adresser og ønsket er å samle de ansatte i et nytt rådhus på 3.600 kvadratmeter i Florø sentrum. Rolf Bjarne Sund forklarer at nybygget skal være selvfinansiert.

Kommunen har seks ulike tomtealternativ til rådhuset i Florø sentrum, og en tomt bak dagens rådhus i Strandgata er mest aktuell, ifølge Rolf Bjarne Sund.

At kommuneledelsen i Kinn både skal sitte i Måløy og Florø, mener Sund ikke påvirker behovet for et nytt rådhus.

– Med et delt kommunesenter vil det opplagt være enklere om administrasjonen i Florø er samlet i ett bygg.

I dag sitter deler av kommuneadministrasjonen på Samfunnshuset i Florø. Det bygget ønsker politikerne å rendyrke som et kulturhus og kommunens ansatte må derfor ut for å gjøre plass til blant annet Kulturskolen. Det samme må brannvesenet, som i dag er lokalisert i kjelleren på Samfunnshuset. Dermed planlegger Flora, i likhet med Vågsøy, å etablere en ny brannstasjon.

Etter Florø-fotballens eventyrlige opptur de siste årene har behovet for en fullskala fotballhall meldt seg i større grad. Det var derfor dette prosjektet Flora hadde med til forhandlingsbordet med Vågsøy da de to kommunene skulle bli enige om hvilke utbygginger Kinn kommune skal prioritere etter sammenslåingen. Sist uke kom den foreløpige prislappen på fotballhallen, som skal ligge i kort avstand fra Florø stadion: 123,9 millioner kroner.

Flora kommune skal finansiere drøyt 32,4 av disse, mens fylkeskommunen (30) og idretten/private (20) er bidragsytere i den foreløpige finansieringsplanen.

Kommunen ønsker å definere prosjektet som interkommunalt og mot at Vågsøy også bidrar med 6,2 millioner kroner vil man kunne sikre seg ekstra spillemidler.

Sykehus blir leiligheter?

Etter at sykehuset i Florø ble nedlagt kjøpte kommunen dette bygget for fem millioner kroner (se plassering på bildet over). I dag forklarer Rolf Bjarne Sund at de bruker én million kroner årlig på å holde bygget «noenlunde ved like», og kommunen er klar på at de innen kort tid må ta en avgjørelse på hva de skal gjøre med denne tomta. Politikerne har for øvrig slått fast at sykehustomta er for usentral til å være en aktuell plassering for et nytt rådhus.

Han forklarer at konsulenter mener det er mulig å bygge 32 nye leiligheter i bygget, og at det er et stort behov for leiligheter til nyetablerere i Florø sentrum.

Florø kommune har planlagt investeringer for cirka 240 millioner kroner i 2017 (133 millioner av disse er selvfinansierende). De neste tre årene sier investeringsprogrammet at man skal investere for 244 (132), 258 (183) og 133 (68) millioner kroner.

Floras lånegjeld var på drøyt 1,4 milliarder kroner ved utgangen av 2016 og er ventet å øke til mer enn to milliarder innen utgangen av 2020 om dagens investeringsplan blir gjennomført.

Floras planer

Skole og barnehage

Utvidelse og utbedringer:

Bystyret ble i fjor høst enige om ikke å endre skolestrukturen i Flora som har syv rene barneskoler, én ren ungdomsskole og én barne- og ungdomsskole. Flora har i økonomiplanen satt av cirka 22 millioner kroner til en utvidelse av Brandsøy skule de neste tre årene fordi det er ventet flere elever til skolen. I tillegg har man satt av 6 millioner til å utbedre Florø barneskole, som i tillegg har behov for en ny gymsal. Kommunen har ikke satt av penger til dette, men lokaliseringsalternativene som er nevnt for gymsalen er under en fotballbane på skoleområdet eller i kjelleren av et eventuelt nytt rådhus ved Flora samfunnshus.

Bygging av ny barnehage:

Flora har 15 barnehager (derav 12 kommunale) og planlegger å erstatte to slitte barnehager i sentrum med en ny barnehage med 150 plasser på Knapstadmarka i Florø. Det er satt av 70 millioner til prosjektet i perioden 2018–20.

Omsorg og velferd

Må doble antallet boliger:

Antallet personer over 80 år i Flora er ventet å stige fra rundt 500 i dag til nærmere 1.200 i 2040. Flora kommune har i dag rundt 100 boliger med heldøgns omsorg og forventer at de trenger minst det dobbelte innen 2040. Man bygger for tiden 32 omsorgsboliger i prosjektet Docen II. Planen er å starte arbeidet med institusjonskapasiteten i 2020. Kommunen har 270 boliger (de fleste eies, noen leies) til bruk av grupper utenfor det ordinære boligmarkedet.

Miljøhuset:

Kommunen jobber med planer om å samle en rekke tjenester knyttet til det kommunale avlastningstilbudet i et nybygg i Florø sentrum. Prosjektet ligger ikke inne i økonomiplanen.

Administrasjonen

Nytt rådhus:

Administrasjonen i Flora kommune er i dag spredt på fem ulike lokasjoner i Florø. Nå planlegges det å samle administrasjonen i et nytt bygg på 3.600 kvadratmeter. Seks ulike tomtealternativer er nevnt, og politikerne har slått fast at det nye rådhuset skal ligge i sentrum. 150 millioner kroner til å realisere det nye rådhuset skal finansieres gjennom sparte leiekostnader og besparelser knyttet til effektivisering.

Diverse

Ny brannstasjon:

I likhet med Vågsøy er Flora på leting etter en ny brannstasjon. I dag er brannvesenet lokalisert i kjelleren på Samfunnshuset. Politikerne vil imidlertid rendyrke Samfunnshuset og ønsker å derfor å «kaste ut» både brannvesenet og de ansatte i kommuneadministrasjonen, som har kontorer i bygget. Det ligger ikke penger til en ny brannstasjon i økonomiplanen.

Flytting av kulturskolen:

Kulturskolen holder i dag til på Flora omsorgssenter og skal etter planen flyttes til Samfunnshuset eller et nybygg like ved. Det vil frigjøre nødvendig areal på omsorgssenteret. Prosjektet ligger ikke i kommunes økonomiplan.

Ny fotballhall:

Dette er Floras prosjekt i intensjonsavtalen for Kinn kommune. Den nye kommunen har som mål å « ... prioritere realisering av gjeldende plan for skoleanlegg, flerbrukshall med spesialfunksjoner og kulturfasilitetar i Vågsøy og fullskala fotballhall i Florø.» Kommunen anslår at hallen, som skal ligge ved Litlevatnet (merket «HALL-IVEST» på bildet over) vil koste knappe 125 millioner kroner og kommunen selv vil bidra med drøyt 32 millioner. I finansieringsplanen skal Vågsøy kommune bidra med drøyt 6 millioner kroner i det som i så tilfelle blir et interkommunalt anlegg. Tilsvarende vil Flora bidra i Vågsøy-anleggene som er nevnt i intensjonsavtalen.

Sykehustomta:

Flora kommune kjøpte sykehuset i byen for fem millioner kroner etter at det ble nedlagt. I dag står det til forfall og kommunen vurderer om hvorvidt de skal selge deler av bygget, rive det eller pusse det opp. Det ligger ikke penger til tiltak knyttet til sykehuset i økonomiplanen.