I brevet syner ordførarane til brev frå 13 forsvarsorganisasjonar sende i januar, med krav om openheit og høve til offentleg debatt om framtidig organisering landforsvaret i Norge.

Dei ber om at Landmaktstudien vert offentleggjort våren 2017, slik at ein får ein debatt før Regjeringa kjem med si innstilling til Stortinget i oktober.