En undersøkelse Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført på oppdrag for Fiskeridirektoratet viser en nedgang i innblandingen av rømt oppdrettslaks i de viktigste villaksvassdragene i 2009 i forhold til i 2008.

Stortinget har gitt Fiskeridirektoratet ansvaret for overvåking som gjelder rømt oppdrettsfisk i gytebestander av laks. I 2009 fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag av direktoratet å undersøke innblanding av rømt oppdrettslaks i en del av våre viktigste villaksvassdrag.

Fiskeridirektoratet har valgt ut 19 vassdrag, der en ønsker å foreta årlige undersøkelser når det gjelder innblanding av oppdrettsfisk. Periodiske analyser mht. oppdrettslaksens genetiske påvirkning på villaksbestandene vil også være en del av undersøkelsesprogrammet.

For året 2009 viser vi til rapport fra NINA som er tilgjengelig under. Fiskeridirektoratets utvalgte vassdrag er merket med uthevet skrift.

Tallene for 2009 omfatter 15 av de 19 vassdragene og viser at det uveide gjennomsnittet med tanke på innblanding var 11,8 prosent, det vil si. noe lavere enn 2008 da det var 17,9 prosent.

Fiskeridirektoratet arbeider fortsatt meget aktivt med tiltak som kan redusere rømming fra fiskeoppdrettsanlegg og som kan redusere mengden oppdrettslaks i villaksens gyteområder.

Med fortsatt fokus på rømningssikring og full effekt av de tiltak som iverksettes for å forebygge rømming, er det godt håp om at næringen kan ble bedre til å unngå rømming. Da vil en kunne komme ned på et nivå som ikke er til skade for villfiskbestandene.