Fylkesmannen i Sogn og Fjordane løyver eit tilskot på 250.000 kroner til bygging av skogsbilvegen Kvernhusvegen i Davik.

Dette skal dekke 60 prosent av dokumenterte kostnader.

Vegen er 330 meter lang og kostnadsrekna til 430.000 kroner, og løyser ut eit skogsområde på 250 dekar.

Bremanger kommune har godkjent bygging av vegen etter «Forskrift om planlegging og bygging av vegar til landbruksformål».

Det er stor etterspurnad etter skogsvegmidlar i heile fylket og midlane må delast på fleire og meir kostbare anlegg enn tidlegare, opplyser Fylkesmannen, i brev til Skogsveg Midtre Davik ved Svein Bakke.