Selskapet omtaler utviklingen i margin som fortsatt positiv. Norway Pelagic er den største enkeltaktøren og hadde i 2010 35 prosent av landingene til konsum.

Selskapet omtaler utsiktene på denne måten:

" I 1. kvartal vil Norway Pelagic hovedsakelig produsere sild fra norske fartøy samt utenlandsk trålmakrell. Mot slutten av kvartalet forventes loddefiske til konsum. Sildefisket vil være lavere på grunn av reduserte kvoter, både i vinter- og høstsesongen. Redusert fangst av sild i 2011, sammenholdt med forventning om god etterspørsel, vil medføre bedre priser for sild i 2011 sammenlignet med tidligere år. For makrell er det en fortsatt positiv pris- og markedsutvikling, samtidig som en har hatt økning i landinger. For lodde er kvotene er på størrelse med fjoråret, men det er uvisst hvor mye av kvoten som vil fiskes til konsum. Markedene preges av konkurranse fra Island og det er usikkert om det vil satses like mye på lodderogn som tidligere".

Om marked og forventninger skriver selskapet:

”Markedet i høst har vært preget av en reprising av både sild og makrell, der gjennomsnittlig innkjøpspris har økt med ca 30 prosent fra 3. til 4. kvartal.

Det var på forhånd knyttet spenning til hvordan hovedmarkedene for makrell i Japan og Fjerne Østen ville utvikle seg ved en økning av tilgjengelig volum med ca 70.000 tonn. I løpet av sesongen viste det seg at etterspørselen i Japan var preget av tomme lager hos importører, og svake lokale fiskerier, slik at de har kjøpt det meste av stor makrell som har vært tilgjengelig. Fortløpende prisøkning gjennom kvartalet har også vært positivt for importørene. Japan har for øvrig kjøpt tilgjengelig kvantum av hestemakrell.

Når det gjelder sild, så ser det ut til at det blir mer balanse mellom tilbud og etterspørsel. Problemet med overforsyning i markedene i Russland og Øst-Europa er i ferd med å løse seg. Likviditeten til importørene er bedre, og en del sene betalinger er gjort opp, noe som igjen forbedrer tilgangen til kredittforsikring.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor er volum redusert på hovedmarkedene, men filetmarkedet i EU holder seg relativt sterkt. I tillegg er det økt etterspørsel fra Afrika i forbindelse med svekkede fiskeri på Vest Afrika og Sør Amerika.

For øvrig er salg av lodde- og lodderogn vært svakt, produkter som normalt selges til Russland/Øst-Europa.”