Sjølve møtet vert på Dalsøyra barne- og ungdomsskule, der fylkestinga først møtest til felles debatt. Deretter går dei kvar til sitt og gjer separate vedtak i saker som er drøfta. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som kallar inn til møtet, som blir opna av statssekretær Kristin Holm Jensen.

Stortinget vedtok samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane i juni i år. Det felles fylkestingsmøtet er nedfelt i inndelingslova § 25, som seier at det skal gjennomførast eit slikt fylkestingsmøte så snart som mogleg etter vedtak om samanslåing.

Saker på møtet er, namn på det nye fylket, tal medlemer i det nye fylkestinget, kriterium for samansetjing av, og funksjonar til, fellesnemnda, val av revisor for verksemda i fellesnemnda og oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av samanslåing.

Tidlegare fylkesordførarar, fylkesrådmenn, samt dagens og tidlegare fylkesmenn vert inviterte til det felles fylkestinget, som markerer starten på det vidare arbeidet med samanslåinga.