"Stikk i strid med politiske prioriteringar og løfter ...", er tittelen på innkallinga til det ekstraordinære krisemøtet i Nordfjordrådet.

Regionrådet er kalla inn til møte på Nordfjordeid fredag 25. juni, og det er venta stort engasjement.

Den einaste saka som står på kartet er Nordfjord sjukehus etter vedtaket i styret til helse Førde.

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane er også kalla inn til møtet.

Det er mange i Nordfjord som har reagert sterkt på kuttvedtaket i Helse Førde sist fredag.

Mellom anna så vedtok kommunestyret i Selje ei svært så krass uttale på måndag:

«... Selje kommunestyre er kjend med vedtaket om nedlegging av akuttberedskap, ortopedi og fødeavdeling ved Nordfjord sjukehus, gjort av styret i Helse Førde 18. juni 2010.

---- Effektuering av dette vedtaket vil setje Nordfjord-regionen fleire tiår attende i tid.

---- På vegner av innbyggjarane våre, og folket i Nordfjord, krev vi at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og regjeringa Stoltenberg no tek grep som sikrar vidare drift av lokalsjukehuset på Nordfjordeid med minimum dagens standard.

---- Ei reisetid frå ytre Nordfjord til sentralsjukehuset i Førde på 3,5 - 4 timar for å få tilgang til livsnødvendige sjukehus- og helsetenester som akuttberedskap og fødetilbod. kan ikkje aksepterast som god nok standard for innbyggjarane våre.

---- Distriktet vårt er prega av optimisme og pågangsmot og kan ikkje torpederast ved å fjerne nærleiken til slike livsviktige funksjonar for innbyggjarar og næringsliv.

---- Selje kommunestyre krev no at regjeringa Stoltenberg tar ansvar for ein distriktspolitikk som gjer at innbyggjarane våre framleis skal ha trygge og oversiktlege rammevilkår til liks med meir sentrale strok av landet.

---- Skal vi halde fram med å bygge landet, og ta heile landet i bruk, må det visast mot og handlekraft og gjerast grep no før ein raserer det som allereie er skapt ...»

---- Forslaget som vart underskrive av alle var ført i pennen av Ottar Nygård (Uavhengig).