Formannskapet i Vågsøy vedtok torsdag ettermiddag å droppe bøteleggingen av Båtvik AS, Halsør Maskin AS og Reiel M. Fagerlid etter et byggearbeid ved Båtbyggs anlegg på Raudeberg. Administrasjonen er redd avgjørelsen vil skape utfordringer for behandlingen av lignende saker i fremtiden.

Det var i forbindelse med sprengningsarbeid og oppføring av en mur ved Båtbyggs anlegg på Kapellneset for flere år siden at kommunen, fylkesmannen og Riksantikvaren mener at overtrampet ble gjort. Arbeidet skjedde i nærheten av en mellomalderkirkegård som har status som kulturminne.

Til tross for at politiet valgte å henlegge anmeldelsen fra Riksantikvaren valgte kommunen å ta saka videre. Kommuneadministrasjonen foreslo at Båtvik AS og Halsør Maskin AS ble ilagt en bot på 50.000 kroner hver, mens Reiel M. Fagerlid fikk en bot på 30.000 kroner. Fagerlid (Sp) og Even Halsør (tverrpolitisk), som eier og driver Halsør Maskin, sitter begge i Vågsøys kommunestyre.

- Det er vanlig med slike gebyr for å slå ned på ulovlig arbeid. Det er viktig at disse sakene blir riktig håndtert for det er vanskelig om man skaper en presedens på at dette noen ganger er lov og andre ganger ikke, sa rådmann Knut Ove Leite torsdag.

Nils Myklebust (Sp), som er Reiel Fagerlids kollega i kommunestyret, var den som fremmet forslaget om å legge saken død torsdag.

- I denne saken er det stor strid om det har foregått noe ulovlig eller ikke. Dette kan bli en vanskelig sak for Vågsøy kommune om vi følger rådmannens innstilling, sa Myklebust, som blant annet viste til at kulturminnet ikke har blitt skadet som et resultat av arbeidet.

Ordfører Kristin Maurstad spurte da: - Er det tvil om hva som har skjedd?

- Nei, svarte rådmannen kontant, før han fortsatte:

- Det er erfarne folk som har vært involvert i dette. Det er to entreprenører som er med å behandler reguleringsplaner og som har vært med å behandle byggesaker. De har ikke vært i tvil om lovverket og at dette var et tiltak som de måtte søke om. Det er vanskelig å finne en klarere sak der det er grunnlag for gebyr, sa Leite.

Også tjenesteleder for plan og utvikling i Vågsøy kommune, Janne Midtbø, viste til at aktørene her har visst hva de begikk seg ut på. Hun sa samtidig at "Båtbygg er blitt behandlet veldig bra av planavdelingen i kommunen" i forbindelse med arbeid på anlegget.

- Det er ikke tvil om at det ble gjennomført arbeid inn på kulturminneområdet. (...) Båtbygg visste utmerket godt at det var et søknadspliktig tiltak. Det visste alle aktørene. De visste at om de søkte så ville de få avslag og det er det som gjør dette så alvorlig.

Med fem mot to stemmer sa formannskapet nei til å bøtelegge Båtvik, Halsør Maskin og Reiel M. Fagerlid.

Båtvik og entreprenørenes advokat, Paul-Inge Angelshaug, har i et brev til kommunen understreket at arbeidet ble gjort på Båtviks eiendom at ingen av de tre partene var av den formening at arbeidet ble foretatt innenfor kulturminneområdet.

- Fra de utførende parter ble tiltaket vurdert som et opprydningstiltak på Båtvik sin eiendom, samt en naturlig sluttføring av eldre gråsteinsmur som har vært opparbeidet i frontområdet tidligere, skriver Angelshaug, som understreker at partene også var bevisst på å hensynta den gamle kirkegårdsmuren under utførelsen.

- Hvor hardt skal vi ri paragrafene? Det må være veldig frustrerende å være næringsdrivende om man hele tiden skal bli stoppet og mistenkt i verste mening, sa Sæbøe-Strand, og la til:

- Her lar vi tvilen komme tiltalte til gode og kommer i stedet med en irettesettelse.

Etter et raskt gruppemøte fikk dette forslaget fra Nils Myklebust flertall:

- Vågsøy formannskap går imot rådmannens innstilling og legger bort saken. Bakgrunnen for dette er at formannskapet finner det lite formålstjenlig for Vågsøy kommune å forfølge saken videre. Saken har for alle parter vært en vond sak og alle må ta lærdom av de eventuelle feilene som er gjort.

I tillegg til Myklebust stemte Betty Hessevik (Sp), Sølvi Grov (Frp), Kristian Skibenes (H), Anett Berg (H) og Therese Sæbøe- Strand (H) for dette forslaget.

Ordfører Kristin Maurstad (Ap) og Frode Kupen (Ap) stemte for rådmannens forslag:

- Jeg er ikke uenig i Senterpartiets forslag, men det kommer veldig sent. Jeg vil vite hvilken presedens dette vil skape og om andre har blitt dømt for dette tidligere, sa Kupen før stemmegivningen.

Det ble i forkant av behandlingen saken diskutert hvorvidt formannskapet skulle sende saken videre til behandling i en nabokommune. Et samlet formannskap besluttet at de selv kunne behandle saken.