Det kommer fram i en pressemelding.

Den forrige regjeringen fjernet kompetansekravene i kommunene. Denne regjeringen fremmer lovforslag om at de skal innføres igjen.

– Folk trenger gode tjenester der de bor. Da trengs det god kompetanse der de bor også. Det er i kommunen vi skal forebygge og fange opp psykiske plager blant barn og unge. Det er i kommunen vi skal gi eldre gode tjenester og hjelp til å mestre livet. Derfor fremmer vi nå et lovforslag der vi stiller klare krav til hvilke profesjoner kommunene skal ha, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fra 2018 blir det stilt krav om at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 2020 blir det stilt krav om at kommunene må ha ergoterapeut, psykolog og tannlege.

Kravet om psykolog i kommunene er et viktig grep i regjeringens satsing på psykisk helse. Antallet psykologer i kommunene har økt markant som en følge av regjeringens rekrutteringstilskudd på dette området. I 2013 var det 130 psykologer med statlig tilskudd i 95 kommuner.  Nå er det 377 psykologer med statlig tilskudd i 265 kommuner.

– Vi er fornøyd med at antallet psykologer har økt. Men fortsatt mangler halvparten av kommunene våre psykolog. Nå gir vi dem et tydelig dytt i ryggen. Dette er kompetanse de trenger, sier helse- og omsorgsministeren.

Kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye mellom kommuner og innad i kommuner. Regjeringen har derfor startet arbeidet med reformen «Leve hele livet» der målet er at alle eldre skal få gode tjenester og hjelp til å mestre livet.

– De som arbeider i helse- og omsorgstjenesten gir mer enn omsorg. De behandler. De veileder. De hjelper mennesker til å mestre livet med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser. Ved å lovfeste tydelige krav til kompetanse sørger vi ikke bare for å bedre tjenester i dag. Vi ruster også kommunene for morgendagen, sier Bent Høie.

Lovproposisjonen inneholder flere forslag til endringer. Det er allerede slik at sykehusene har plikt til å veilede den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nå foreslår regjeringen at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få plikt til å veilede sykehusene. Det foreslås også at helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep tydeliggjøres.