Tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­gar, vekst og ver­di­ska­ping, er tema un­der Kyst­veg­kon­fe­ran­sen i Fos­na­våg 29. og 30. ok­to­ber.

Det er Kyst­ve­gen Åle­sund–Ber­gen sa­man med Van­yl­ven Ut­vik­ling og Her­øy Næ­rings­for­um som står bak kon­fe­ran­sen.

Ons­da­gen star­tar med Per Erik Da­len, adm.­dir. i Åle­sund Kunn­skaps­park.

Tors­da­gen har eit full­spek­ka prog­ram med blant anna stor­tings­rep­re­sen­tant Hel­ge Or­ten (H), av­de­lings­lei­ar i A-Stab AS, Gau­te Baa­røy, Mor­ten Bjerk­ås i Rei­nert­sen AS, dag­leg lei­ar i Ha­fast AS, Kjell Sand­li, pro­sjekt­lei­ar for fer­je­fri E39, Olav El­lev­set, pro­fes­sor Amir Sasson frå Handelshøgskulen BI, og Stig Re­møy, pre­si­dent i CEO Olym­pic Shipping AS.

Tema vil vere om Kyst­ve­gen bør vere riks- el­ler fyl­kes­veg, krys­sing av ytre Sog­ne­fjor­den, rør­brua over Rovdefjorden, Ha­fast for fram­ti­da, fer­je­fri E39 og verdiskapingsanalysen for Kyst­ve­gen.