Det er no klart at saka mellom Bremanger kommune og Danske Bank hamnar i Høgsterett.

Bremanger fekk medhald både i tingretten og lagmannsretten, men Danske Bank anka, og no har Høgsterett sitt ankeutval avgjort at saka får kome opp for retten igjen.

For Bremanger står det 120 millionar kroner lågare gjeld på spel.

Det er også utvikling i andre delar av Terra-saka. I saka mot Terra sitt forsikringsselskap ACE kan det gå mot forlik.

Terra-kommunane og ACE møtest til rettsmeklingsmøte i november. 160 millionar kroner står på spel. Det er NRK som melder denne nyheita.

– Det nye er at partane er blitt samde om å møtast til rettsmekling 12. og 13. november i Oslo for å sjå om ein kan bli samde om forlik og stoppa saka før ho hamnar i lagmannsretten, seier rådmann Tom Joensen i Bremanger til NRK.

Erstatningssaka mot ACE, der Terra Securities hadde ansvarsforsikringa si, skulle etter planen kome opp for lagmannsretten i januar 2016.

Tingrettsdommen i fjor gav delvis siger til Terra-kommunane. Dommen slo fast at kommunane hadde krav på 75 millionar kroner i erstatning, rentene inkludert, for dårleg rådgiving frå Terra. Men ACE anka saka.

– Vi ønskjer å bli ferdig med denne saka, fordi ho tek enormt med tid og ressursar, seier rådmann Tom Joensen.