– Vil utfordringar knytt til rekruttering påverke jordmortilbodet?