Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag onsdag gitt Zephyr AS konsesjon for å bygge og drive Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune.  Det er åtte vindturbiner som etter planen skal stå på feltet.

NVE vurderer de samlede fordelene ved etablering av Vågsvåg vindkraftverk med nettilknytning større enn ulempene tiltaket medfører.

- Det gis konsesjon til en installert effekt på inntil 24 MW. NVE vil samtidig gi SFE Nett AS konsesjon til å bygge og drive en 22 kV kraftledning fra tilknytningspunkt i Vågsvåg til Deknepollen transformatorstasjon, skriver NVE i sitt vedtak.NVE har lagt vekt på at planområdet er godt egnet for vindkraftproduksjon.

- Vågsvåg vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til EUs fornybardirektiv og vil kunne produserer inntil 70 GWh. De viktigste negative virkningene av tiltaket er etter NVEs vurdering knyttet til støy, visuelle virkninger for landskap og for lokalt friluftsliv. Med bakgrunn i dette har NVE satt en rekke vilkår i konsesjonen, herunder at tiltaket ikke skal medføre et støynivå over fastsatte grenseverdier for støyfølsomme bygninger. Med bakgrunn i at området er vurdert til å være av stor lokal verdi i friluftssammenheng, har NVE satt vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide en plan om tiltak for friluftsliv i samarbeid med Vågsøy kommune og friluftslivs-/idrettslag i området. NVE konstaterer at Vågsøy kommune og fylkeskommunen er positive til tiltaket. Fylkesmannen har fremmet innsigelse hovedsakelig med vekt på virkninger for landskapsverdier, biologisk mangfold og INON.

NVE vil oversende innsigelsen sammen med eventuelle klager til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.