Kommunane må sjølve finne ut korleis elevar skal lære livredning utandørs

foto